Organisateur: Lënster Trëppler

Wou: Centre Polyvalent Gaston Stein

Start: 13h30
Diplom fir jiddereen
Coupen fir dei 3 Eischt
Preis: 12 Euro
Mindestalter: 12 Joër
Umeldung durch Iwwerweisung
op den Konto Lënster Trëppler
BILLLILL LU90 0024 6100 0452 1900 bis speidestens 11.2.2019
Informatioun an Reglement op www.lenstertreppler.lu

http://download.rtl.lu/2018/11/06/4216bd75d7f24cf3f7d5df02eed11e7f.jpeg