Organisateur: Télévie Organisations Comité Eechternoach

Wou: TRIFOLION Echternach

Den Organisatiouns Comité Télévie vum Centre de Promesses aus dem Osten,
Eechternoach, inviteiert lech ganz haerzlech op eng
Sensibiliseierungs- an lnformatiounskonferenz
vum Televie iwwert Thema

KRllBS FUERSCHUNG A BLUTT KRANKHEETEN
(HEMATOLOGIE AN ONCOLOGIE)

Invite: Dr Guy Berchem MD,
Medical Oncologist, Centre Hospitalier de Luxembourg,
Ass. Medical Director Luxembourg Institute of Health

• 21. JANUAR 2020 UM 19:00 AUER

ZU EECHTERNOACH AM TRIFOLION (AGORA)
Adresse: 2, Porte St. Willibrord, L-6486 Echternach

Fir lessen a Gedrenks ass gesuergt.
Den Erleis geet un den Televie.
Fraien Entree. Mir freeën eis op lech.

www.echternach.lu