Organisateur: Intresseveräin Kirrchen a Jeunesse Kirrchen asbl

Wou: zu Kirrchen a ronderëm

START-ZIEL - Op der Schmänn - Schmänneweg 7, L-9942 Basbellain
DÉPART - 9h00-10h00 mat Kaffi an Croissant
STRECKE - 7km oder 11km
ESSEN - Goulaschzopp an Dessert
STARTGELD - Erwaassen 20€ | Kanner 10€ (inkl. Essen)
ANMELDUNG - Per Iwwereisung: op den Kont (bis den 7.3)
IBAN LU45 0090 0000 0082 2528
Am Vermierk : Numm + Handysnummer +Anzahl an Lékt

Org. : Interesseveräin Kirchen & Jeunesse Kirchen a.s.b.l
Bei weideren Froen: jeunesse_kirchen@hotmail.com

http://download.rtl.lu/2020/02/13/7645e8a61746f6e4e7d09d74ac0327b2.pdf