Organisateur: Les Amis de Huldange asbl

Wou: Treffpunkt: Site vam Centre de promesses Ëlwen

Geféierten Trëppeltour van 2 Stonnen vam a bis bei Zelt om Télévie's Site zu Ëlwen, Place Adames

http://download.rtl.lu/2020/02/24/a303cf3b6ad94e144629b5aa7841c122.pdf