Organisateur: Ville de Differdange

Wou: Hall O - rue Camille Gira - Differdange

Vun 15h00-18h00
Prais 5 € an der Kees vum Dag
MUSEK ANIMATIOUN A SPILLER

MAM DJ HOFMEISTER A JUGENDTREFF ASBL

https://differdange.lu/events/mini-clochardsbal/