Organisateur: Vëlosclub L'Hirondelle Schëtter

Wou: Gemeng Schëtter

De Vëlosclub L'Hirondelle organiséiert, Sonndes de 26. Mäerz 2023, guidéiert Vëlostier fir Stroossevëloen. Treffpunkt ass um 12:45 Auer um Parking vum Campus an der Dällt an den Depart ass um 13 Auer. Hei ginn 2 Parcoursen ugebueden: Parcours A = 45 km +/- 360D (Retour +- 15 Auer) a Parcours B = 72 km +/- 410D (Retour +- 16 Auer). D'Participatioun ass gratis.
Guidë vum Dag: V.C. L'Hirondelle Schëtter

L'association V.C. L'Hirondelle organise, dimanche le 26 mars 2023, des tours guidées en VTT en vélo de route. Rendez-vous à 12h45 sur le parking du campus "an der Dällt" et départ à 13h. Il y a 2 parcours: Parcours A = 45 km +/- 360D (Retour +- 15h) et Parcours B = 72 km +/- 410D (Retour +- 16h). La participation est gratuite.
Guides du jour : V.C. L'Hirondelle Schuttrange

The associaton V.C. L'Hirondelle are organising guided cycling tours for street bicycles, on Sunday March 26th, 2023. Meeting point is at 12:45 p.m. on the parking of the campus "an der Dällt" and departure will be at 1 p.m. There are 2 routes: Route A = 45 km +/- 360D (Return +- 3 p.m.) et Route B = 72 km +/- 410D (Return +- 4 p.m.) Participation is free of charge.
Guides of the day: V.C. L'Hirondelle Schuttrange

https://download.rtl.lu/2023/03/13/01eb55cd1a5ccfaa00fd7774f64e1776.jpg