Organisateur: Turnverain - Just For Fun Tandel

Wou: Zu Tandel an der Sportshall vun der Schull

Mir organiseieren en Zumbathon Meindes Owes vun 2 Stonnen an jidfereen deen Loscht op Zumba huet ass inviteiert. Den Erleis vun den Entréeë geifen dann un Télévie gespent ginn.

https://www.tandel.lu/fr/vivre-dans-la-commune/loisirs/associations-locales-clubs