Organisateur: Maison Relais / Event-Kommissioun / Gemeng Mäerzeg

Wou: Beim Foyer a ronderëm de Centre Turelbaach

Iessen // Gedrénks // Animatioun // Verkaf
Mir freeën ons op Äre Besuch.

https://www.mertzig.lu/agenda/maerzeger-maart/