Organisateur: Heedfrënn an Huldanger Frënn

Wou: zu Huldang am Sall

Konter a Mitt Owend matt Tombola an Zopp