Si hunn der Coordinatrice vum Televie, Diane Wunsch, ee Scheck iwer 501 Euro iwwerreecht.