Am Ganze goufe 700 Euro gesammelt an e Freideg, 6. Oktober, ass den Scheck un d'Diane Wunsch, Coordinatrice vum Télévie iwwerreecht ginn.