Zwee Schecken an Héicht vun 4.000 Euro konnten iwwerreecht ginn.