Sou konnte Vertrieder vum 100 Joer Comité a Comité Garnecher Musek den 8. Februar 2020 an der Philharmonie e Chèque vun 2.000 Euro un d'Diane Wunsch vum Télévie iwwerreechen. Dëst war den Erléis vun de Quêten um Concert vun der Brass Band Esch, 100 Joer Concert Garnecher Musek a Concert vun der Militärmusek 2019.