Message vun den Organisateuren:

Ee grousse Merci un all déi Léit, déi eis um Stroossefest zu Groussbus gehollef hunn. Natierlech och e grousse Merci un déi Léit, déi ons besiche komm sinn - ouni Iech hätte mir dat net fäerdeg bruecht.