Vill Leit hëllefen an hirer Fräizäit an investéieren och mat eegene Moyenen a Material, fir eppes draus ze bastelen oder ze bitzen. Esou hunn eng Partie Benevolle vu Rëmeleng kleng Häerzer gebutt, fir dës da fir den Télévie ze verkafen an et gesäit esou aus, ewéi wa se vun hirem Succès dëst Joer richteg iwwerwannt goufen.