Am Ganze si bei dëser sportlecher Manifestatioun 3.759,50 € fir den Télévie gesammelt ginn. E grousse Merci u Spiller a Sponsoren.