E grousse Merci un d'Famill, d'Frënn an d'Noperen, déi eng Hand mat ugepaakt hunn an op d'Fest komm sinn, fir eis Aktioun ze ënnerstëtzen.