De Patron Romain Hoffmann a seng Madamm hunn um Enn vum Owend der Coordinatrice vum Télévie dem Diane Wunsch e Scheck vu 500 Euro iwwerreecht.

E grousse Merci fir dëse generéisen Don.