Heibäi sinn 1.300 € zesumme komm. Ganz grousse Merci un ganz Ekipp vun de Gäertner.