D’Iessen an d'Drénke war fir e gudden Zweck.

Géint den Honger ass et en hausmaacher Baureneintopf mat Fleesch vum Peffeschhaff, Champs vu Glabech anGromperen a Geméis vum Haff Trifolie ginn. Alles Produzenten aus der Gemeng Noumer.